Thông tin viêm gan B

Xin chào,
Bạn tôi được chẩn đoán mắc bệnh Viêm gan B gần đây và tôi muốn biết liệu có bất kỳ trang web hữu ích nào mà tôi có thể xem để tìm hiểu thêm về Viêm gan B và hỗ trợ cô ấy hay không. Cảm ơn bạn.

1 Like

Dear anonymous,

Sorry to hear about your friend and well done on your attitude to support her. There are some resources that Hepatitis Australia have produced that might help:

https://www.hepatitisaustralia.com/Handlers/Download.ashx?IDMF=761f7714-0c20-483b-9edc-ddc4dca4f4da

https://www.hepatitisaustralia.com/Handlers/Download.ashx?IDMF=f8ccd017-8180-4dce-9163-f5d5533f8af1

Hope these help,
Thomas

Would be great if Vietnamese speakers could contribute and chime in with any resources that they might know:

@UyenV
@lien.tran
@Khoi_Vu
@Dauphin50
@apatient
@Alicehanoi
@Mylisa

Cheers,
Thomas

Hello anonymous33,
Trang web này, Viêm gan B. Đó là việc của mọi gia đình - MHAHS có rất nhiều thông tin về viêm gan B để bạn có thể hiểu thêm về bệnh viêm gan B và giúp đỡ bạn bè của mình trong những thời điểm khó khăn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng hỏi tôi.

1 Like

Some more resources:

http://www.hepbhelp.org.au/index.asp?PageID=7

TT

Xin chào @anonymous

Thanks TT.

Đầu tiên, xin chúc mừng bạn đã tìm đến đúng diễn đàng. Nếu bạn muốn hỏi về vấn đề gì về vgb đừng ngần ngại. Hiện tại có rất nhiều thông tin hữu ích về vgb. Mình không biết bạn đang sống ở đâu? Và muốn tìm tài liệu về đều gì với vgb?

Uyển

1 Like